Menu Zamknij

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Tomasz Rudnicki informuje:

I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a)

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Tomasz Rudnicki z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 31/1, 10-542 Olsztyn, nr telefonu 89 522 21 21.

II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych

z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod.olsztyn.005@komornik.pl

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

Podstawą przetwarzania danych jest:

a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby dzwoniącej wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy (art. 6 pkt 1 lit. a RODO) – w zakresie zbierania i utrwalania danych osobowych przy rozmowie telefonicznej,

b) prawnie uzasadniony interes do wszystkich pozostałych czynności przetwarzania danych – w tym przede wszystkim przechowywania danych osobowych (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).

IV Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e)

Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów, takim jak np. sądy, urzędy, pracownicy w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na Administratorze. Odbiorcami danych mogą być również podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tej umowy, takie jak np. świadczące usługi doradcze, dostarczające narzędzia z zakresu obsługi klienta, w tym za pośrednictwem infolinii.

V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a)

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania przedawnienia roszczeń, jakie przysługują mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw szczególnych, a po tym czasie zostaną usunięte. W szczególnych wypadkach, Administrator może podjąć decyzję o zabezpieczeniu nagrania – wyłącznie do celów i na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi i po tym czasie usunięte.

VII Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b)

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz do uzyskania szczegółowych informacji na temat ich przetwarzania, sprostowania i uzupełnienia danych, do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.

Udostępnianie pozostałych informacji w aktach spraw postępowań dokonuje się w trybie art. 9 Kodeksu postępowania cywilnego, Rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych. Może Pani/Pan również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz też w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie dodatkowych kategorii danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d)

Jeśli przetwarzanie przez Komornika Sądowego danych osobowych może naruszać Pani/Pana prawa przysługuje Pani/Panu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mając pełną wiedzę o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych, osoba dzwoniąc i ujawniając dane osobowe w rozmowie, wyraża – poprzez wykonanie tej czynności – jednoznaczną, świadomą, konkretną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku braku zgody rozmowa nie będzie nagrywana, prosimy o kontakt pisemny lub osobisty.

X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f)

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Komornik Sądowy

Tomasz Rudnicki